Глава 21 - Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123...

Глава 21
^ ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯСтаття 268. Права особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності

{ Положення частини першої статті 268, за яким обмежується
право на вільний вибір особою, яка притягається до
адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи втратили чинність як такі, що є неконституційними на
підставі Рішення Конституційного Суду N 13-рп/2000 ( v013p710-00 )
від 16.11.2000 }

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160,
160-2, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1,
частиною першою статті 185-3, статтями 185-7 і 187 цього Кодексу,
присутність особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення її від явки на
виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у
місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом
внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли
явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.
{ Стаття 268 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 4452-11 від 21.08.87, N 7445-11 від 27.04.89,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 647-12 від
18.01.91, Законами N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005 }

Стаття 269. Потерпілий

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи,
заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про
адміністративне правопорушення.

Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті
272 цього Кодексу.

Стаття 270. Законні представники

Інтереси особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами,
що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати
свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають
право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі,
опікуни, піклувальники).

Законні представники мають право знайомитися з матеріалами
справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони
представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової
особи), який розглядає справу.

Стаття 271. Захисник

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть
брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з
матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка
його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу
(посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші
права, передбачені законами України.

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи
посвідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або
відповідною довіреністю на ведення справи.

{ Стаття 271 в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }Стаття 272. Свідок

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може
бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого
перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час,
дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і
відповісти на поставлені запитання.

Стаття 273. Експерт

Експерт призначається органом (посадовою особою), в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення, у разі, коли виникає потреба в спеціальних
знаннях.

Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним
питаннях.

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що
стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання
йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з
дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка
притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання,
що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді
справи.

Стаття 274. Перекладач

Перекладач призначається органом (посадовою особою), в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення.

Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової
особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам,
експертам і перекладачам

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються
у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з
явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.

За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів
і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній
заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою
в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває
справа про адміністративне правопорушення.

Глава 22
^ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯСтаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне
правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за
місцем його вчинення.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою,
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх
вчинення або за місцем проживання порушника.

Адміністративними комісіями справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.

Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду
справи про адміністративне правопорушення.

{ Стаття 276 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2029-III ( 2029-14 ) від
05.10.2000, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні
правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 42-2, частиною першою статті 44, 44-1, 106-1, 106-2,
статтею 162, 173, 173-1, 173-2, 178, 185 і частиною першою статті
185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1, розглядаються
протягом доби, статтями 146, 160, 160-2, 185-1, 212-7 - 212-20 - у
триденний строк, статтями 46-1, 51 і 176 - у п'ятиденний строк, а
статтями 101-103 цього Кодексу - у семиденний строк.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду
справ про адміністративні правопорушення.

{ Стаття 277 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91; Законами
N 3039-12 від 03.03.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності
01.08.2003 року, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 599-VI ( 599-17 ) від
25.09.2008 }Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про
адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу
колегіального органу або представлення посадової особи, яка
розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає
розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,
роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть
участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються
клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора
заслуховується його висновок.

Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді
справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було
вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи.

{ Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, який розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх
клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення
порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши
причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган
місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій
особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та
умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження
пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який
вніс пропозицію.

{ Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }Глава 23
^ ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯСтаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне
правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про
адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової
особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про
особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених
при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте
по справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами),
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування.

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про
вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її
оскарження.

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю
голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення
підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова
колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього
органу.

У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим
установленим способом.

{ Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне
правопорушення

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності
обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

{ Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }Стаття 285. Оголошення постанови по справі про
адміністративне правопорушення і вручення
копії постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому
Митним кодексом України.

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія
постанови уповноваженої посадової особи у справі про
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її
винесено, на місці вчинення правопорушення.

По справах про адміністративне правопорушення, передбачені
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну
зброю, а також бойові припаси ввірено в зв'язку з виконанням
службових обов'язків або передано в тимчасове користування
підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію
постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або
організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду
питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
{ Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


{ Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }
Глава 24
^ ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯСтаття 287. Право оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.
{ Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський
чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для
оскарження основного або додаткового стягнення;


{ Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
{ Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс
постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше
не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла,
протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій
особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про
накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або
змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а
також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником
вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне
правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

{ Стаття 288 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 2857-12 від
15.12.92, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 557-XIV ( 557-14 ) від
24.03.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних
причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову,
може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним
розглядати скаргу.

Стаття 290. Опротестування постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення
постанови.

{ Стаття 290 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу
(посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі
про адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за
винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого
статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що
стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

{ Стаття 291 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 }Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову
по справі про адміністративне правопорушення

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне
правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими
особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не
встановлено законами України.

{ Стаття 292 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на
постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє
законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з
таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд
компетентного органу (посадової особи).

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про
адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про
застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної
відповідальності, її законним представником, захисником,
потерпілим, його представником або на неї може бути внесено
протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.
Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення
цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала,
якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а
також якщо у поновленні строку відмовлено.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до
відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс
постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну
скаргу, протест прокурора разом із справою у відповідний
апеляційний суд.

Апеляційний перегляд здійснюється суддею судової палати
апеляційного суду в кримінальних справах протягом двадцяти днів з
дня надходження справи до суду.

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового
засідання особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс
протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до
початку судового засідання.

Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу,
прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у
провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не
перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини
неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих
осіб.

Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної
скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази,
які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання
їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим
судом.

За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора
суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без
задоволення, а постанову без змін;

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

4) змінити постанову.

У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в
межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може
бути посилено.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно
після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше
ніж у п'ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її
розглядав.

{ Стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами
N 1255-12 від 25.06.91, N 3582-12 від 11.11.93, N 3888-12 від
28.01.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,
N 8/95-ВР від 19.01.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 210/95-ВР від
02.06.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV ( 1080-14 )
від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від
18.05.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000; N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від
21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III
( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року,
N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від
03.04.2003, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV
( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003,
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1128-IV ( 1128-15 ) від
11.07.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004,
N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від
16.12.2004, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3336-IV
( 3336-15 ) від 12.01.2006, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту
на постанову

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі
про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія
постанови надсилається потерпілому на його прохання.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям
справи про адміністративне правопорушення

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне
правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,
оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування
інших обмежень, зв'язаних з цією постановою. У разі неможливості
повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді
адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в
порядку, встановленому законом.

{ Стаття 296 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути опротестовано прокурором.

Протест на рішення по скарзі вноситься у вищестоящий орган
(вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи),
який прийняв рішення по скарзі.

^ Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
СТЯГНЕНЬ
9120701171450298.html
9120775241245082.html
9120848160455059.html
9120992101447651.html
9121141346858498.html